Kontakt

Indkaldelse af tilbud som ekstern leverandør

Den Sociale Kapitalfond har sammen med udvalgte kommuner modtaget EU medfinansiering til at gennemføre socialfondsprojekt; ”Social Inklusion gennem Vækstpartnerskaber”.

Projektets formål er at mindske antallet af udsatte ledige på kanten af arbejdsmarkedet gennem en dobbeltsidet udviklingsindsats:

 • På den ene side kvalificerer projektet en lokal socialøkonomisk virksomhed til at styrke sit forretningsgrundlag og samtidig opbygge virksomhedens kompetencer til at inkludere udsatte med henblik på langsigtet ordinær ansættelse.
 • På den anden side tilbyder projektet de udsatte et virksomhedsnært udviklingsforløb. I den første fase (6 måneder) tilbydes de ledige 10 ugentlige timer, hvor der især er fokus på at motivere gruppen til at være parat til arbejdslivet, herunder styrket selvværd, sociale og praktiske kompetencer og livsfærdigheder. I den anden fase (6 måneder) tilbydes træning, der målrettet lægger op til virksomhedsbeskæftigelse. Dette kan ske enten hos den medvirkende socialøkonomiske acceleratorvirksomhed eller hos den eksterne leverandørs træningsvirksomhed. I begge tilfælde er den eksterne leverandør ansvarlig for træningsforløbet. De ledige tilbydes 20 timers ugentlig kvalificering.

Den konkrete træning tager altid udgangspunkt i den enkelte lediges særlige problemstillinger. Der vil derfor være tale om en tæt og håndholdt indsats. Træningen finder sted i tilbudsgivers lokaler.  Kommunen vil visitere 8 udsatte borgere til projektet pr. virksomhed. Der er 1-2 deltagende virksomheder pr. kommune. Projektet kører i to klynger, hvor den første klynge inkluderer virksomheder fra Kolding, Aalborg, Gentofte, Køge, Stevns og Odsherred kommune.

De to forløb hænger naturligt sammen. Der forventes et vist frafald.

Projektet ”Social Inklusion gennem Vækstpartnerskaber” inviterer herved interesserede til at tilkendegive deres interesse for at gennemføre begge indslusningsforløb. Tilkendegivelsen skal ske skriftligt inden den 27. december 2018 kl. 9 via dette link.

I forbindelse med løsning af opgaven knytter der sig følgende forhold, som ansøger skal forholde sig til:

 • Træningsopgaverne skal løses i et tæt samarbejde med projektlederen fra Den Sociale Kapitalfond og kommunen
 • Tilbudsgiver skal have konkret erfaring med at dokumentere udviklingen hos den enkelte deltager som følge af indsatsen
 • Tilbudsgiver skal tilkendegive sine erfaringer med socialøkonomiske virksomheder og de muligheder, denne virksomhedstype indeholder
 • Tilbudsgiver kan medvirke ved rekrutteringen af målgruppen, herunder medvirke ved opstilling af inklusionskriterier. Dette kan ske i et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og kommunen, hvis kommunen ønsker dette.
 • Den Europæiske Socialfond har en række krav til indsamling og registrering af dokumentation i forbindelse med projektet. Tilbudsgiver skal være villig til at medvirke til denne opgave. Den Sociale Kapitalfond forestår den praktiske og løbende registrering/behandling i relation til Erhvervsstyrelsen. Der er tale om følgende overordnede opgaver:
  • Indsamling af startskema ved projektets start
  • Indsamling af slutskema ved projektets afslutning
  • Daglig registrering af deltagernes tilstedeværelse/fravær
  • Indsamling af dokumentation for deltagernes offentlige underhold
 • Tilbudsgiver skal være villig til at deltage i møder med Den Sociale kapitalfonde efter behov.
 • Tilbudsgiver skal være indforstået med, at Den sociale Kapitalfond har lov til at sprede projektets resultater, og tilbudsgiver skal medvirke til dette efter behov.
 • Såfremt tilbudsgiver er interesseret i at varetage indslusningsopgaver i flere kommuner, bedes dette anført.
 • Tilbudsgiver skal indgå i et ”vækstpartnerskab” mellem tilbudsgiver selv, kommunen og acceleratorvirksomheden. Tilbudsgiver skal agere ”single point of contact” og fungere som fremtidig rekrutteringskanal for virksomheden (og potentielt andre virksomheder).

Klik her for flere informationer om projektet

Tildelingskriterier

Tilbudsgiver bedes på baggrund af ovenstående fremsende et skriftligt tilbud, der maksimalt må fylde to A4-sider. Tilbudsgiver er velkommen til at kontakte Maria Fester Petersen for afklaring af eventuelle spørgsmål på tlf. +45 40 45 89 56 eller pr. mail på mfp@socialkapitalfond.dk

Bemærk at ved de første 6 måneder er der tale om 10 timer pr. uge pr. borger, mens der for de sidste 6 måneder er tale om 20 timer pr. uge pr. borger.

Valget af anden aktør baserer sig på fire forhold, der vægtes ligeligt:

 • Tidlige dokumenterede erfaringer med målgruppen (medsend gerne referencer)
 • Konkurrencedygtig pris
 • God sammenhængende beskrivelse af indsatsen
 • Godt kendskab til det lokale arbejdsmarked og målgruppen af udsatte borgere